आजभन्दा ठिक १७ वर्षअगि २२ सेप्टेम्बर २००० प्रभुको महान सेवक/दास भाई भक्त सिंह, उहाँको शिक्षा र सेवाकायको सम्झना गर्दै । +

आजभन्दा ठिक १७ वर्षअगि २२ सेप्टेम्बर २००० प्रभुको महान सेवक/दास भाई भक्त सिंह, उहाँको शिक्षा र सेवाकायको सम्झना गर्दै ।